เทคนิคการเล่นขั้นพื้นฐาน โดยโค้ช pingpong skill

  • 1. การจับไม้
  • 2. การยืน
  • 3.โต้เบสิก forehand
  • 4. โต้เบสิก back hand
  • 5. เสิร์ฟพื้นฐาน
  • 6. footwork
  • 7.ตัดลูกด้าน back hand
  • 8.ตัดลูกด้าน fore hand
  • 9.Top spin ด้าน forehand
  • 10.Top spin ด้าน back hand