แผ่น film ใช้ติดกับไม้หรือยางหลังทากาวแล้วเพื่อไม่ให้กาวติดกับสิ่งของหรือฝุ่นที่สัมผัส

Untitled-1

คือหลังจากที่ทากาวที่ยางหรือไม้แล้วแต่ยังไม่ได้ติดยางเข้ากับไม้ ก็ให้ใช้แผ่นนี้ติดไปทีบริเวณที่ทากาวแล้ว เพื่อไม่ให้ส่วนนี้โดนฝุ่นหรือไปติดกับสิ่งของอย่างอื่น