การตรวจสอบไม้+ยาง หลังการแข่งขัน

การตรวจสอบไม้+ยาง หลังการแข่งขันของ ITTF http://www.x-tabletennis.com

ชั้นตอน
1. เช็คว่ายางมีชื่ออยู่ใน ITTF list หรือไม่ ซึ่งผู้ผลิตจะลงทะเบียนไว้กับ ITTF ซึ่งจะได้เลขที่ๆลงทะเบียนไว้ แล้วจะปั๊มตัวเลขนี้ลงบนยาง เช่นยาง Tenzone ของ adidas จะได้เลขที่ 105-007
2. จากนั้นก็เช็คความเรียบของยางที่ติดอยู่บนไม้ คือเราต้องติดยางให้เรียบ ห้ามขุขระมาก หรือทำให้ไม้นูนหรือเว้าผิดปกติไม่ได้ โดยจะต้องมีค่าความสูงต่ำเฉลี่ยได้ไม่เกิน 0.5 ม.ม.
3. วัดความสูงของยาง+ฟองน้ำ โดยความสูงนี้สูงได้ไม่เกิน 4.0 ม.ม.
4. วัดว่ามีสารระเหยหรือไม่ (ไม่ใช้กาว หรือน้ำยาล้างหน้ายางที่ส่วนผสมของสารระเหย )
5. ยางต้องไม่มีการสะท้อนแสงมากเกินไป โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Gloss meter

ใส่ความเห็น